Garantievoorwaarden

 1. Garantievoorwaarden AP Autos

1.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor de garantie in aanmerking de gebruikte voertuigdelen die verkocht zijn en geleverd zijn aan de koper.

1.2 De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie door overlegging van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk terzake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door een kenteken of merk of kenteken is voorzien, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

1.3 Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.

1.4 De garantie wordt verleend voor een periode van één maand vanaf de datum waarop de zaak aan de koper is geleverd. Indien er zich binnen de garantietermijn bij normaal gebruik gebreken vertonen aan de zaak, heeft de koper het recht om de geleverde zaak aan AP Autos aan  te bieden ter vervanging of herstel, overeenkomstig artikel 8 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

1.5 Het transport van en naar AP Autos van de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak is voor rekening van de koper. Bij een onjuiste bestelling en/of wanneer de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak niet in aanmerking komt voor garantie op basis van deze garantievoorwaarden, is het transport van de zaak van en naar AP Autos tevens voor rekening van de koper.

1.6 AP Autos verbindt zich in geval het gekochte voldaan is aan artikel 4 van deze Garantievoorwaarden  en artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, de ter herstel/vervanging aangeboden zaak binnen een redelijk termijn te herstellen, te vervangen of tot contante terugbetaling van het aankoopbedrag zal overgaan.

1.7 Op de door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak zijn deze Garantievoorwaarden van toepassing.

1.8 De koper kan geen aanspraak maken op garantie:

 • a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van de gekochte zaak en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
 • b. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
 • c. indien er sprake is van ondeugdelijk(e) en/of ondeskundig(e) inbouw/gebruik van het gekochte c.q. bij het gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.)
 • d. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.
 • e. garantie op motoren en/of versnellingsbakken is alleen van toepassing, indien aantoonbaar olie en/of  getande riem en/of filters zijn vernieuwd.
 • f. distributie- en koppakkingsschade vallen buiten de garantie.
 • g. werkzaamheden en/of onderdelen die betrekking hebben op de inbouw en/of garantie van geleverde onderdelen zijn niet voor rekening van AP Autos.
 • h. geleverde onderdelen kunnen uitsluitend na overleg met AP Autos worden geretourneerd.
 • i. indien de betalingstermijn wordt overschreden. AP Autos zal hiervoor maandelijks 1% rente in rekening brengen.
 • j. met klachten en/of tips kunt u terecht bij de medewerkers van de verkoopafdeling.

1.9 De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover AP Autos op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

2.0 AP Autos heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen tussen AP Autos en de koper zijn vastgelegd.

 

Druten, januari 2019.

AP Autos

 • Garantievoorwaarden

Contact

+31(0)487 510707

Nijverheidsweg 3, 6651 KS Druten

info@apautos.nl

Scroll naar boven
Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten