Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden AP Autos

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door AP Autos van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de Garantievoorwaarden van AP Autos van toepassing.

1.2 Indien de koper een rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is, wordt degene die voor haar optreedt geacht zich persoonlijk als hoofdelijk aansprakelijk debiteur te hebben verbonden, tenzij AP Autos schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomt.

2. Prijzen

2.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en exclusief B.T.W. al dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van AP Autos.

2.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn vrijblijvend. Zij binden AP Autos niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

3. Levering

3.1 Levering geschiedt af werkplaats of magazijn. Op de koper rust een afnameplicht.

3.2 Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering danwel verzending.

3.3 Het verkochte zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.

3.4 Vervoer van onderdelen door AP Autos vindt geheel voor rekening en risico van de koper.

4. Leveringstermijn

4.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door AP Autos vastgelegd.  Levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd gaat in bij – mondelinge en schriftelijke- orderbevestiging.

4.2 In geval van niet tijdig levering is AP Autos niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper AP Autos schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper AP Autos een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

4.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

4.4 Indien de koper niet binnen twee weken nadat AP Autos de koper heeft geïnformeerd dat het gekochte gereed staat voor afhalen, het gekochte afhaalt, zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zijn ontbonden, tenzij AP Autos schriftelijk de koper laat weten nakoming te verlangen.

5. Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling a contant.

5.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige bedrag, direct opeisbaar, verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.

5.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft AP Autos binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.

5.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureaus, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor AP Autos verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incasso-tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso’s met een minimum van €50,00.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Zolang  de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens AP Autos uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van AP Autos.

6.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken –zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.

6.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.

7. Tekortkomingen/klachten

7.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontdekking aan AP Autos gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming en zo mogelijk foto’s, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer. Ten einde de Garantievoorwaarden van AP Autos van toepassing te doen is de uiterste meldingsdatum 1 maand na de koop (overeenkomstig artikel 4 Garantievoorwaarden AP Autos).

7.2 Koper dient AP Autos in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.

7.3 Voor zover de wet dit toelaat, leveren tekortkomingen in het geleverde de koper geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om in lid 2 van dit artikel bedoelde tekortkoming en AP Autos er na herhaalde pogingen niet in slaagt de tekortkoming aanvaardbaar op te heffen. In dat geval is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

7.4 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan AP Autos te vergoeden.

7.5 Voor zover de wet dit toelaat, geeft een beroep op tekortkoming aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

7.6 De bepalingen van dit artikel 7 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de Garantievoorwaarden van AP Autos.

8. Overmacht

8.1 Indien AP Autos geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan AP Autos worden toegerekend indien AP Autos de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een –al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van AP Autos is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:

– tekortschietingen door toeleveranciers/transporteurs; – oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties; – sabotage, boycot, staking of bezetting; – machineschade; – diefstal uit de magazijnen; – bedrijfsstoornissen; – maatregelen van de overheid; – slecht weer; – blikseminslag; – brand.

8.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, AP Autos niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan AP Autos naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9. Gebruik van de zaak

9.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door AP Autos voorgeschreven gebruiksvoorschriften.

9.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper AP Autos aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door AP Autos geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en lid 2 van dit artikel is AP Autos nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, AP Autos te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor AP Autos rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van AP Autos het factuurbedrag niet te boven gaat.

10.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.

10.3 Behoudens voor zover op AP Autos enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper AP Autos tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden tengevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van AP Autos in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat AP Autos in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.

10.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt AP Autos alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

10.5 Artikel 8 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

11. Ontbinding

11.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluiting plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot AP Autos richt, zal de koper te allen tijde eerst AP Autos schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijk termijn gunnen om alsnog verplichtingen deugdelijk na te komen.

11.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichting op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.

11.3 Indien AP Autos instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

11.4 In het geval van gedeeltelijk ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door AP Autos prestaties en heeft AP Autos onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van AP Autos om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.

12. Geschillen

12.1 Op alle transacties tussen AP Autos en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met AP Autos zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het klachtenreglement.

12.3 De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet.

Druten, januari 2019.

AP Autos

  • Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Contact

+31(0)487 510707

Nijverheidsweg 3, 6651 KS Druten

info@apautos.nl

Scroll naar boven
Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten